İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası ile işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nisbetinde iştirak eder.

Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller

  • İşçilerin, işverenler tarafından ayarlanmış bir taşıt ile iş sahasına gidiş-gelişleri sırasında karşılaşabilecek kazalar,
  • işçilerin, işverenler tarafından bir görev nedeniyle başka bir yere gönderilmeleri sırasında asıl işini yapmaksızın geriye kalan zamanlar sırasında karşılaşılacak kazalar,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
  • Meslek hastalıkları sonucunda meydana gelecek tazminat talepleri,
  • Manevi tazminat talepleri,

Teminat Dışında Kalan Haller

  • Kasıtlı olarak düşürülme veya bilerek sebebiyet verilen kazalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri,
  • Harp, istila, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği  güvenlik ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelebilecek bütün hasarlar,
  • Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajı önlemek ve engellemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkacak hasarlar,