Mesleki Sorumluluk Sigortası ?

Mesleki Sorumluluk Sigortas Nedir ; Kapsama alınan meslek ifası sırasında yapılan istem dışı bir davranış veya işlem sonucu, üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi zararların güvence altına alınmasını sağlayan ve her meslek özelinde hükümleri belirlenmiş bir sigorta çeşididir.

Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı nedir?

Sigorta konusu taraflarca belli edilerek, belirlenen sınırlar çerçevesinde mesleki faaliyet sürdürülürken;

  • Sözleşme süresince ortaya çıkan bir olaydan kaynaklanan ve sigortada belirtilen sorumluluk maddeleri göz önüne alınarak tazmini sözleşme süresinde veya sonrasına talep edilen zararlara karşı
  • Sözleşmeden önce veya sözleşme süresi içinde meydana gelen bir olay sonucu, sözleşme süresi içinde olmak üzere sigortalıya karşı talep edilen açılan tazminat tutarları için sözleşmede belirtilen tutara kadar teminat ödemesi yapılır.
  • Sigortalının icra ettiği meslek faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklı tazminat talepleri
  • Mesleki faaliyet esnasında sigortalı tarafından yapılacak kasti olay ve davranışlar
  • Sigortalının ya da yanında çalışan personelin alkol, uyuşturucu vb. madde kullanımı sonucu meydana gelen olaylar
  • Sigortalı, sorumlu olabileceği olayı 10 (on) gün içerisinde sigorta şirketine bildirmelidir.
  • Meydana gelen olayın gerçekleşmesi durumunda derhal sigorta şirketine bildirmelidir.
  • Tazminat ödemesi gerektirecek olay için sigorta yokmuşçasına azami gayrette bulunup, zarar azaltılması, önlenmesi, zararını arttırmasını önlenmesine yönelik azami gayretin gösterilmesi
  • Sigortacının talebi üzerine, meydana gelen olay ve zararı ile ilgili rücu hakkını kullanabilmeye yarayacak tüm bilgi ve belgelerin temini, olayın hangi hal ve şartlarda geliştiği ve sonuçların tespiti ile ilgili her türlü detaylı bilgiyi vermek
  • Sigorta konusu ile ilgili farklı bir sigorta da var ise bunu sigorta şirketine bildirmek

Meslek sahibi ilk maddeye göre veya her iki maddeyi de kapsayacak şekilde sigorta yaptırabilir.

Bununla beraber meslek ifasının tam olarak yapılmaması yada meslek ifası sırasında, yapılan hata sonucu olayda ihmal bulunması, hatalı ve/veya aldatıcı beyandan kaynaklı, gizlilik ihlalini delme sonucu 3. Şahıslara verilebilecek zararlar sigorta teminatları kapsamı dışındadır.

Hangi meslekler için mesleki sorumluluk sigortası yapılabilir?

En çok yapılan sorumluluk sigortaları içerisinde; avukatlar, hekimler, serbest muhasebeci/mali müşavir, mimar/mühendis, sigorta acenteleri, serbest meslek sahipleri bulunur.

Sigortanın coğrafi sınırları nedir?

Sigorta, Türkiye Cumhuriyet sınırları içerisinde ifa edilen meslekler için geçerlidir. Ancak yurtdışı faaliyetinde bulunan kişiler ile sigorta şirketi anlaşarak, yurtdışı faaliyetleri de sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Teminat dışında kalabilecek durumlar nelerdir?

Bazı haller teminat dışında kalabilir. Bu durumlar genel anlamda;

Teminat kapsamı dışında bırakılır.

Mesleki sorumluluk sigortası hangi hallerde son bulur?

Sözleşme, poliçede belirtilen mesleğin son bulması, sigortacı iflası, sözleşmenin feshedilmesi ya da sözleşmeden cayma durumlarında son bulur.

Sigorta ile ilgili fesih ve cayma nedenleri hangileridir?

Sigortalı, sigortacının sorumluluğu başlamadan evvel sigorta poliçesinde belirlenmiş primin yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshedebilir.

Sigortacının iflası, sigorta ruhsatının iptali veya sözleşme düzenleme yetkisinin kaldırılması gibi durumlar, sigortalı tarafından öğrenildiği taktirde, bir aylık süre zarfında sigorta sözleşmesini feshedebilir.

Sigortalı, henüz faaliyette olan fakat aciz duruma düşmüş sigortacıdan, sözleşme gereklerinin yerine getirileceğine dair teminat talep edebilir. Bu talep bir hafta içinde karşılanmaz ise sigorta ettiren ilgili sözleşmeyi feshedebilir.